Reklamační řad

 1. Reklamační řád stanoví pravidla, jak má klient postupovat, v případě reklamace nebo stížnosti (dále společně jen „Reklamace“) služby či jednání, která byla poskytnuta společností Pojišťovna VZP, a.s., IČ: 27116913, se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo jejím vázaným zástupcem společností Poradenské centrum straxovka.cz s.r.o. (dále jen „Společnost“).
 2. Za řádné vyřizování Reklamací klientů odpovídá Reklamační oddělení.
 3. Pokud se klient domnívá, že Společnost nedodržela ujednání vyplývající ze smlouvy o zprostředkování pojištění nebo nesouhlasí s některým postupem, případně s vystupováním některých pracovníků Společnosti, je oprávněn podat Reklamaci.
 4. Klient může Reklamaci uplatnit:

  písemně na adrese sídla Společnosti
  emailem na adrese info@pvzp.cz,
  zavoláním na klientskou linku zastoupeného to v časovém rozmezí Po — Pá: 9:00 — 17:00 hod.

 1. Pro vyřízení Reklamace je klient povinen uvést:
 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo/datum narození,
 • trvalou adresu,
 • případně číslo smlouvy o zprostředkování pojištění,
 • předmět Reklamace a doložit případné podklady.

Klient je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit Oddělení vyřizování stížností a reklamací co možná nejvíce podrobností o reklamované službě či jednání, která mohou přispět k rychlému vyřízení reklamace.

 1. Pokud Reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle čl. 5 tohoto Reklamačního řádu, je Reklamační oddělení povinno bez zbytečného odkladu požádat vhodným způsobem klienta o doplnění Reklamace. Pokud klient žádosti nevyhoví, je Oddělení vyřizování stížností a reklamací oprávněno Reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti.
 1. Řádně vyřízená Reklamace bude odmítnuta, pokud byla Klientem podána opakovaně nebo ve věci rozhodl soud, popř. proběhlo řízení u rozhodce nebo finančního arbitra anebo uplynula promlčecí lhůta.
 1. Reklamace bude vyřízena v maximální lhůtě 30 dnů ode dne podání.
 1. Pokud nebude klient spokojen s výsledkem vyřízení Reklamace, může podat odvolání tak, že se obrátí na klientskou linku a to buďto prostřednictvím e-mailu info@pvzp.cz nebo písemně na adresu sídla Společnosti.
 1. Podání a vyřízení reklamace je zdarma.
 1. V případě nespokojenosti s řešením Reklamace může Klient, kontaktovat příslušný správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů. Klient může kontaktovat:
 • Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to zejména pro sporty vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním neživotního pojištění,
 •  Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, a to zejména pro spory vznikající v souvislosti snabízením, poskytováním nebo zprostředkováním životního pojištění,
 •  Českou obchodní inspekci se sádlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (uveřejněný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra.